Relates ICD-9 Codes to 339.09

Other trigeminal autonomic cephalgias