Relates ICD-9 Codes to 062.4

Australian encephalitis