Relates ICD-9 Codes to 062.3

St. Louis encephalitis