Arthrokatadysis

"Arthrokatadysis" References in the ICD-10-CM Index to Diseases and Injuries

References in the ICD-10-CM Index to Diseases and Injuries applicable to the clinical term "arthrokatadysis"

  • Arthrokatadysis - M24.7 Protrusio acetabuli