Arthralgia (allergic)

"Arthralgia (allergic)" References in the ICD-10-CM Index to Diseases and Injuries

References in the ICD-10-CM Index to Diseases and Injuries applicable to the clinical term "arthralgia (allergic)"

  • Arthralgia (allergic) - See Also: Pain, joint;
    • in caisson disease - T70.3 Caisson disease [decompression sickness]
    • temporomandibular - M26.62 Arthralgia of temporomandibular joint