ICD-9 Diagnosis Code 969.1

Pois-phenothiazine tranq