Relates ICD-9 Codes to 295.14

Disorganized type schizophrenia, chronic with acute exacerbation