Diagnosis Codes Index - Enteropathic arthropathies (M07)