Related 2021 ICD-10-CM Codes to E11.43

Type 2 diabetes mellitus with diabetic autonomic (poly)neuropathy